Projekte

Barmhartigheid / Hande en Voete Bediening

Hande en Voete Bediening: Die Hande en Voete Bediening van die NG Gemeente Franschhoek se visie is om Hande en Voete van Medelye te wees.  Die Hande en Voete Bediening se missie is om bestaande bedieninge (soos die sopkombuise) te organiseer; ondersteuning te verleen aan vennote (soos FRANCO en ACVV) en nuwe bedieninge (soos werkskepping) te ontwikkel.

ACVV:  Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (ACVV) lewer maatskaplike dienste in Franschhoek en omgewing.  Ons gemeente voorsien aan die ACVV ’n gratis kantoorkompleks in die gemeente se Voigt-huis. Hierdie historiese gebou is in 2004 gerestoureer (gefinansier deur Amelia Schwenke se eerste Kersmark in Franschhoek).  Die ACVV gebruik ook gereeld die aangrensende Kerksaal vir groepbyeenkomste en konsultasies.

Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaarde persone:  Fleur de Lis huisves 30 bejaardes.  Gemeentelede help finansieel, dien op die bestuur, bied daagliks ’n oordenking en help met allerlei praktiese projekte (doen van hare, besoeke en uitstappies).

Franschhoek Aftree-oord:  Die NG Gemeente Franschhoek, die ACVV en die Franschhoek Hospice is reeds vir enkele jare aan die onderhandel met die plaaslike Munisipaliteit (Stellenbosch Munisipaliteit) met die oog op die ontwikkeling van ’n Aftree-oord op die dorp se ou tennisbane – ’n erf direk agter die kerk en langs die huidige Fleur de Lis, ACVV-tehuis vir bejaardes.

FRANCO:  Die “Franschhoek Resources and Networking Co-ordinating Organisation” koördineer die magdom welsynsorganisasies in die Franschhoek-gemeenskap.  Fondse wat ingesamel word, word volgens behoefte aan verdienstelike sake / organisasies in die gemeenskap op ’n gekontroleerde wyse gegee.

Sopkombuise: Daar is talle sopkombuise in die gemeenskap.  Via Franco is die gemeente betrokke by die koördinering van die kombuise en die daaglikse insameling van brood en groente vanaf die groot winkels in Franschhoek (Pick n Pay, Spar en BP). ’n Nederlandse diensorganisasie (Stichting Groendal), ’n bakkie (VW Caddy) en ’n skeepshouer geskenk vir gebruik deur die sopkombuise.
BADISA:  Die Gemeente is finansieel betrokke by BADISA – die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland se Barmhartigheidsorganisasie.  BADISA het sowat 160 projekte (ouetehuise, kinderhuise, sorgsentrums, ensovoorts) en bedien meer as ’n miljoen mense in die Wes-Kaap.  Lees meer oor BADISA se werksaamhede deur hier te klik.

Huis Fredagh:  Die Gemeente het deur bemiddeling van die Podlaschuck Trust ’n huis in Akademiestraat bekom en dit in drie woonstelle herbou.  Die huis lê teenaan Fleur de Lis en is uiters geskik as drie woonstelle vir selfversorgende bejaardes.  Kontak die gemeente se skriba vir besonderhede.

Pastorie:  Weens die geweldige behoefte aan bekostigbare losies vir studente in die gasvryheids- en restaurantbedryf, het die Kerkraad ’n aantal kamers in die pastorie beskikbaar gestel vir dames.  Kontak die skriba vir besonderhede.

Getuienis

Voorsitter: Jannie Lamprecht – 082-673-1462

Langrug, Franschhoek: Norman en Mavis Vinqi – evangelispaar van die VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk).  Langrug (Franschhoek se informele gemeenskap / plakkerskamp) is ’n Wyk van die Xhosa-sprekende VG Gemeente Mbekweni in die Paarl.  Ds Alfred Manyinyi is sedert 23 Februarie 2008 die leraar te Mbekweni. Franschhoek neem medeverantwoordelikheid vir hierdie gemeente via die Mbekweni Samewerkingskommissie (MSK).

Durban:  Wessel en Lomé Cronjé is die leraarspaar van die RCA (Reformed Church in Africa) se Emmanuel Gemeente in Sydenham, Durban.  Franschhoek ondersteun ds Cronjé finansieel ten opsigte van sy pensioenbydraes.

Mosambiek: Kobus en Nana Eksteen – leraarspaars van die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) te Milange.  Franschhoek is dus deel van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap wat die getuieniswerk in die Noorde van Mosambiek koördineer.  Die jongste Nuusbrief van die Ruvuma Ondersteuningsvennootskap is hier beskikbaar.

Frankryk: Franschhoek, met sy Franse geskiedenis, is dankbaar om ook in Frankryk betrokke te wees.  Marita Niemand doen geestelike werk in Albertville, Frankryk.

Sinode:  Franschhoek is finansieel, via die Sinodale Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland, by ’n groot aantal getuienisprojekte betrokke. Blaai gerus deur die KGA se webblad deur hier te klik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: “Ek wil U prys, my God en my Koning, u Naam wil ek altyd loof. Ek wil U elke dag loof, en u Naam vir altyd prys. Die Here is groot! Hy is waardig om geprys te word. Sy grootheid is onmeetbaar. Geslag na geslag sal u dade prys en van u magtige werke vertel. Ek sal die glans en heerlikheid van u majesteit verkondig en nadink oor u wonderdade. Mense sal praat van u vreeswekkende dade; hulle sal van u grootheid vertel. Hulle sal vertel van u onvergeetlike goedheid; en met vreugde sing van u regverdigheid. Genadig en barmhartig is die Here, stadig om kwaad te word, en ryk in liefde. Die Here is goed vir almal, en barmhartig oor sy hele skepping. Alles wat U geskep het, loof U, Here, en u getroue dienaars prys U! Hulle vertel van die prag van u koninkryk; hulle maak u groot mag bekend. Hulle sal aan almal vertel van u magtige dade, en van die glansryke majesteit van u koninkryk. Want u koninkryk is ’n koninkryk vir alle tye. U heers geslag na geslag. Die Here help almal wat geval het en dié wat swaarkry, tel Hy op. Die oë van almal is hoopvol op U gerig; U gee aan almal kos op die regte tyd. U maak u hand oop, en bevredig die begeertes van al wat lewe. Die Here is regverdig in al sy dade; en getrou in alles wat Hy doen. Die Here is naby almal wat Hom aanroep, vir almal wat Hom in opregtheid aanroep. Hy vervul die begeertes van dié wat Hom dien; Hy hoor hulle hulpgeroep en red hulle. Die Here beskerm almal wat Hom liefhet, maar die goddeloses vernietig Hy. Die lof van die Here wil ek verkondig. Alles wat leef, sal sy heilige Naam vir altyd prys!” ‭‭PSALMS‬ ‭145:1-21‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/psa.145.1-21.nlv

  8 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Teen alle hoop in het Abraham met vaste hoop geglo dat hy nog die stamvader van baie volke sou word op grond van God se belofte: “Jou nageslag sal so baie wees soos die sterre aan die hemel.” En Abraham se geloof het nie verswak nie, al het hy baie goed besef dat sy eie liggaamlike vermoëns alreeds gedaan was – hy was al omtrent 100 jaar oud – en dat sy vrou Sara nie meer kinders kon hê nie. Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie; inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat Hy beloof het. Inderdaad, God het Abraham regverdig verklaar omdat hy in Hom geglo het! Hierdie wonderlike waarheid – dat God Abraham regverdig verklaar het omdat hy geglo het – staan nie net opgeteken ter wille van Abraham self nie. Dit wil ook vir óns verseker dat ons net so vrygespreek sal word as ons in Hom glo wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hierdie Jesus is oorgelewer om ter wille van ons sondes te sterf, en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.” ‭‭ROMEINE‬ ‭4:18-25‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/rom.4.18-25.nlv “Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping—believing that he would become the father of many nations. For God had said to him, “That’s how many descendants you will have!” And Abraham’s faith did not weaken, even though, at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead—and so was Sarah’s womb. Abraham never wavered in believing God’s promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. And because of Abraham’s faith, God counted him as righteous. And when God counted him as righteous, it wasn’t just for Abraham’s benefit. It was recorded for our benefit, too, assuring us that God will also count us as righteous if we believe in him, the one who raised Jesus our Lord from the dead. He was handed over to die because of our sins, and he was raised to life to make us right with God.” ‭‭Romans‬ ‭4:18-25‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/rom.4.18-25.nlt

  March 19

 • Padkos bir vandag: “Broers en susters, ons lig julle in oor die genade van God wat die gemeentes in Masedonië ontvang het. Al is hulle ook hewig getoets deur swaarkry, het hulle uitermate blymoedig gebly, en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. Ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle selfs bo hulle vermoë gewillig was. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en diens aan die gelowiges in Judea.” ‭‭2 KORINTIËRS‬ ‭8:1-4‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/2co.8.1-4.nlv

  March 14

 • Padkos vir vandag: “Maria het geantwoord: “Ek prys die Here. Ek juig in God my Verlosser! Want Hy het omgesien na sy nederige diensmeisie, en nou sal geslag na geslag my geseënd noem. Want Hy, die magtige Een, het groot dinge vir my gedoen. Heilig is sy Naam! Sy ontferming strek van geslag tot geslag oor almal wat Hom eer. Sy kragtige arm doen geweldige dinge! Hy verstrooi die trotse en hooghartige mense! Hy het prinse onttroon en nederiges verhef. Hy het dié wat gebrek ly, met goeie dinge versadig, en die rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy dienaar Israel gehelp! Hy het nie sy belofte vergeet om ontferming te bewys nie. Want Hy het ons voorvaders beloof – vir Abraham en sy kinders – om vir altyd goed te wees teenoor hulle.”” ‭‭LUKAS‬ ‭1:46-55‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/luk.1.46-55.nlv

  March 13

 • Padkos vir vandag: ““Maar luister nou mooi, my dienaar Jakob, Israel wat Ek gekies het. Dit is wat die Here sê, Hy wat jou gemaak het, wat jou gevorm het in jou moeder se skoot, en jou steeds help: Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesurun wat Ek gekies het. Want Ek sal jou water gee, genoeg om jou dors te les en jou droë lande nat te lei. Ek sal my Gees op jou kinders uitstort, en my seëninge op jou nageslag. Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs strome water.” ‭‭JESAJA‬ ‭44:1-4‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/isa.44.1-4.nlv ““But now, listen to me, Jacob my servant, Israel my chosen one. The Lord who made you and helps you says: Do not be afraid, O Jacob, my servant, O dear Israel, my chosen one. For I will pour out water to quench your thirst and to irrigate your parched fields. And I will pour out my Spirit on your descendants, and my blessing on your children. They will thrive like watered grass, like willows on a riverbank.” ‭‭Isaiah‬ ‭44:1-4‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/isa.44.1-4.nlt

  March 12

Kalender

March 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018
March 5, 2018 March 6, 2018 March 7, 2018 March 8, 2018 March 9, 2018 March 10, 2018 March 11, 2018
March 12, 2018 March 13, 2018 March 14, 2018 March 15, 2018 March 16, 2018 March 17, 2018 March 18, 2018
March 19, 2018 March 20, 2018 March 21, 2018 March 22, 2018 March 23, 2018 March 24, 2018 March 25, 2018
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018

Archives

wordpress stats plugin