Kontak Ons

Tel: 021876 2431

Skriba: Mej Joanine Gelderblom

Kantoor: Maandag tot Vrydag8:30 tot 12:30 021-876-2431
Faks: 086-605-4581
Selfoon: 082-662-0717
Posadres: Posbus 80, Franschhoek, 7690
Fisiese adres: Hugenoteweg 29, Franschhoek
E-pos skriba@ngkfranschhoek.co.za
Na-ure: 082-662-0717

Leraar: Ds Peet Bester

Selfoon: 084 583 3454
Pastorie: 021-876-2337
Posadres: Posbus 80, Franschhoek, 7690
Woonadres: Hugenoteweg 29, Franschhoek
E-pos: peet@ngkfranschhoek.co.za

Koster:

Selfoon:
Adres: , Franschhoek, 7690

Bankbesonderhede

 Nedbank FranschhoekTakkode: 167 005 Rekening Naam: NG Gemeente Franschhoek
Tjekrekeningnommer: 167 000 8754

2 thoughts on “Kontak Ons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Van ons Facebook blad

 • Padkos vir vandag: “Hier volg nou die rede waarom ek, Paulus, die gevangene in diens van Christus, vir julle, die nie-Jode, bid. Julle het seker gehoor van die bediening wat God uit genade aan my toevertrou het, ’n bediening in julle belang. ’n Geheime plan is deur openbaring aan my bekendgemaak. Oor dié geheime plan het ek hierbo kortliks geskryf. Deur dit te lees kan julle ’n begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. God het hierdie geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekendgemaak nie, maar nou het Hy dit deur die Gees bekendgemaak aan die apostels en profete wat aan Hom toegewy is. Dié geheime plan is dat die nie-Joodse nasies deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is, en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die Goeie Nuus verkry word. Uit genade het God my die gawe gegee om ’n dienaar van hierdie Goeie Nuus te word. Die gawe is aan my gegee deur die werking van God se krag. Aan my, die heel onbelangrikste van al God se mense, is hierdie genade gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig! Ek moet vir almal duidelik maak hoe God, die Skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer wat nog altyd verborge was. Die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe allesomvattend die wysheid van God se ewige plan is, dié plan wat Hy deur Christus Jesus ons Here tot uitvoer bring. Deur Christus en ons geloof in Hom, kan ons met vertroue vrymoedig na God toe gaan.” ‭‭EFESIËRS‬ ‭3:1-12‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/eph.3.1-12.nlv “When I think of all this, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus for the benefit of you Gentiles... assuming, by the way, that you know God gave me the special responsibility of extending his grace to you Gentiles. As I briefly wrote earlier, God himself revealed his mysterious plan to me. As you read what I have written, you will understand my insight into this plan regarding Christ. God did not reveal it to previous generations, but now by his Spirit he has revealed it to his holy apostles and prophets. And this is God’s plan: Both Gentiles and Jews who believe the Good News share equally in the riches inherited by God’s children. Both are part of the same body, and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. By God’s grace and mighty power, I have been given the privilege of serving him by spreading this Good News. Though I am the least deserving of all God’s people, he graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the Creator of all things, had kept secret from the beginning. God’s purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was his eternal plan, which he carried out through Christ Jesus our Lord. Because of Christ and our faith in him, we can now come boldly and confidently into God’s presence.” ‭‭Ephesians‬ ‭3:1-12‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/eph.3.1-12.nlt

  10 hours ago

 • Padkos vir vandag: “Wees my genadig, o God. Daar is mense wat my agtervolg. Die hele dag val my vyande my aan. My aanvallers agtervolg my sonder ophou, en baie val my aan, o Allerhoogste. Die dag wanneer ek bang word, sal ek net op U vertrou. In God, wie se woord ek prys, in God is my vertroue; ek sal nie vrees nie. Wat kan mense aan my doen? Die hele dag verdraai hulle wat ek sê; hulle bose gedagtes is teen my gerig. Hulle span saam en hou my dop, en beloer my tree vir tree, gretig om my dood te maak. In die lig van hulle sondes, kan hulle enigsins ontsnap? O God, bring hulle tot ’n val in u toorn. U het my ellende raakgesien. U het my trane opgevang. U het dit opgeskryf in u boek. Die dag dat ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dat God aan my kant is, weet ek beslis. In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue. Daarom sal ek nie bang wees nie! Wat kan ’n gewone mens aan my doen? My geloftes aan U sal ek nakom, o God, aan U sal ek dankoffers bring. Want U het my van die dood gered. U het my voete van struikeling bewaar sodat ek saam met God kan loop en kan lewe in sy lig.” ‭‭PSALMS‬ ‭56:2-14‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/psa.56.2-14.nlv “O God, have mercy on me, for people are hounding me. My foes attack me all day long. I am constantly hounded by those who slander me, and many are boldly attacking me. But when I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what he has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? They are always twisting what I say; they spend their days plotting to harm me. They come together to spy on me— watching my every step, eager to kill me. Don’t let them get away with their wickedness; in your anger, O God, bring them down. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. My enemies will retreat when I call to you for help. This I know: God is on my side! I praise God for what he has promised; yes, I praise the Lord for what he has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? I will fulfill my vows to you, O God, and will offer a sacrifice of thanks for your help. For you have rescued me from death; you have kept my feet from slipping. So now I can walk in your presence, O God, in your life-giving light.” ‭‭Psalms‬ ‭56:1-13‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/psa.56.1-13.nlt

  February 21

 • Padkos vir vandag: “Jesus het toe weer die mense op die strand begin onderrig. Daar drom toe so ’n reuse skare om Hom saam dat Hy in ’n skuit wat op die water vasgemeer was, gaan sit het terwyl die hele menigte op die strand was. Hy het hulle toe breedvoerig deur middel van gelykenisse onderrig. Hier volg ’n tipiese gelykenis: “Luister nou goed,” het Jesus gesê. “’n Boer het eendag lande toe gegaan om te saai. In die saaiproses het party van die saad op ’n voetpaadjie geval en die voëls het dit kom oppik. ’n Ander deel het weer op klipperige aarde sonder enige diepte geval. As gevolg van die vlak grond het dit vinnig opgeskiet. Maar toe die son warm begin bak, het dit verlep en omdat dit nie diep wortelgeskiet het nie, het dit toe heeltemal verdroog. Nog ’n deel het tussen die dorings geval. Toe die dorings opkom, het dit die koring verstik en dit het geen oes voortgebring nie. Nog ander saad het op goeie grond geval. Dit het opgekom, gegroei en ’n oes voortgebring – tot 30 en 60 en 100 maal wat oorspronklik gesaai is. Elkeen wat kan hoor,” het Jesus gesê, “moet goed luister na wat Ek sê.” Hy sê toe vir hulle: “As julle nie hierdie gelykenis verstaan nie, hoe sal julle al die ander begryp wat Ek vir julle gaan vertel? Die boer waarvan Ek julle vertel het, is die een wat die saad van die woord uitstrooi. Hulle by wie die saad op die voetpaadjie val, staan vir die mense wat die woord hoor, maar dan kom Satan dadelik en vat die woord wat op hulle lewens gesaai is, weg. En hulle by wie op klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor en dit dadelik vol blydskap aanneem. Maar soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie diep wortel nie. Hulle hou net vir ’n rukkie. Sodra daar probleme of vervolging ter wille van die Goeie Nuus kom, struikel hulle dadelik in die geloof. Daardie mense by wie tussen die dorings gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor, maar die bekommernisse van hierdie lewe en die lokstem van die rykdom en die hunkering na allerhande goed verstik gou die woord, en dit bly sonder vrug. Maar hulle by wie op die goeie grond gesaai is, is die mense wat die woord hoor en dit aanneem en ’n groot oes oplewer – party 30, party 60, party selfs 100 maal wat oorspronklik gesaai is.”” ‭‭MARKUS‬ ‭4:1-9, 13-20‬ ‭NLV‬‬ http://bible.com/117/mrk.4.1-9,13-20.nlv “Once again Jesus began teaching by the lakeshore. A very large crowd soon gathered around him, so he got into a boat. Then he sat in the boat while all the people remained on the shore. He taught them by telling many stories in the form of parables, such as this one: “Listen! A farmer went out to plant some seed. As he scattered it across his field, some of the seed fell on a footpath, and the birds came and ate it. Other seed fell on shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn’t have deep roots, it died. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants so they produced no grain. Still other seeds fell on fertile soil, and they sprouted, grew, and produced a crop that was thirty, sixty, and even a hundred times as much as had been planted!” Then he said, “Anyone with ears to hear should listen and understand.” Then Jesus said to them, “If you can’t understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables? The farmer plants seed by taking God’s word to others. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message, only to have Satan come at once and take it away. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don’t have deep roots, they don’t last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word. The seed that fell among the thorns represents others who hear God’s word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things, so no fruit is produced. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God’s word and produce a harvest of thirty, sixty, or even a hundred times as much as had been planted!”” ‭‭Mark‬ ‭4:1-9, 13-20‬ ‭NLT‬‬ http://bible.com/116/mrk.4.1-9,13-20.nlt

  February 20

 • February 19

 • February 19

Kalender

February 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2018 January 30, 2018 January 31, 2018 February 1, 2018 February 2, 2018 February 3, 2018 February 4, 2018
February 5, 2018 February 6, 2018 February 7, 2018 February 8, 2018 February 9, 2018 February 10, 2018 February 11, 2018
February 12, 2018 February 13, 2018 February 14, 2018 February 15, 2018 February 16, 2018 February 17, 2018 February 18, 2018
February 19, 2018 February 20, 2018 February 21, 2018 February 22, 2018 February 23, 2018 February 24, 2018 February 25, 2018
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018

Archives

wordpress stats plugin